ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ปฎิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
สาระการเรียนรู้เรื่อง การทำงานของเอนไซม์
สาระการเรียนรู้เรื่อง การทำงานของเอนไซม์
การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสิ่งมีชีวิต เมื่อมีเอนไซม์และไม่มีเอนไซม์
เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาเคมี และการทำงานของเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยา
การทำงานของเอนไซม์ ที่อุณหภูมิ และ pH ต่างๆ