ชีววิทยา ว40241
เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ปฎิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
การทำงานของเอนไซม์ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น
การทำงานของเอนไซม์ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น
ตัวยับยั้งเอนไซม์ เช่น กรดมาโลนิก ยาซัลฟา ไซยาไน เพนิซิลิน
การใช้ตัวยับยั้งเอนไซม์ เพื่อหาลำดับของปฏิกิริยา
แบบฝึกหัด และเฉลยแบบฝึกหัด