ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และทฤษฎีเซลล์
ร่างกายดำรงชีวิตได้ด้วยการทำงานของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่าย
ร่างกายดำรงชีวิตได้ด้วยการทำงานของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่าย
อวัยวะเกิดจากเนื้อเยื่อ ซึ่งมีหน่วยย่อยคือ เซลล์