ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และทฤษฎีเซลล์
กิจกรรม ศึกษาเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 1 (วิธีการทดลอง)
กิจกรรม ศึกษาเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 1 (วิธีการทดลอง)
กิจกรรม ศึกษาเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 1 (ปฏิการทดลอง)
ผลการทดลอง เซลล์สาหร่ายหางกระรอก เซลล์เยื่อหอม เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
คำถามท้ายการทดลอง โครงสร้างและขนาดเซลล์สิ่งมีชีวิต