ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน มีกำลังขยายสูงมาก จึงพบโครงสร้างของเซลล์มากขึ้น
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน มีกำลังขยายสูงมาก จึงพบโครงสร้างของเซลล์มากขึ้น
การทดลองศึกษา บทบาทของนิวเคลียส ในอะมีบาและสาหร่าย
โพรคาริโอต (เซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส) และยูคาริโอต (เซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส)
โครงสร้างนิวเคลียส คือ เยื่อหุ้มนิวเคลียส นิวคลีโอพลาซึม