ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ไซโทพลาสซึม - ไซโทซอล
ไซโทพลาสซึม - ไซโทซอล
ไซโทพลาสซึม - ออร์แกเนลล์ (เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม)
ไซโทพลาสซึม - ออร์แกเนลล์ (ไรโบโซม กอลจิคอมเพลกซ์ ไลโซโซม แวคิวโอล)