ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ไซโทพลาสซึม - ออร์แกเนลล์ (แวคิวโอล)
ไซโทพลาสซึม - ออร์แกเนลล์ (แวคิวโอล)
ไซโทพลาสซึม - ออร์แกเนลล์ (ไมโทรคอนเดรีย)
ไซโทพลาสซึม - ออร์แกเนลล์ (พลาสติก เชนทริโอล)
ไซโทพลาสซึม - ออร์แกเนลล์ (ไซโทสเกเลตอน)