ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของเซลล์
เซลล์จะมีการเคลื่อนที่ของ สารเข้าและออกจากเซลล์ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
เซลล์จะมีการเคลื่อนที่ของ สารเข้าและออกจากเซลล์ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
การลำเลียงสาร ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ด้วยวิธีการแพร่ และวิธีออสโมซิส
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง จากกระบวนการออสโมซิส