ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของเซลล์
แรงดันออสโมซิสวัดได้เป็นแรงดันบรรยากาศ แรงดันเต่งคือแรงดันน้ำที่อยู่ภายในเซลล์
แรงดันออสโมซิสวัดได้เป็นแรงดันบรรยากาศ แรงดันเต่งคือแรงดันน้ำที่อยู่ภายในเซลล์
กิจกรรมศึกษา แรงดันออสโมซิส
คำถามท้ายกิจกรรมการศึกษา แรงดันออสโมซิส
แรงดันออสโมซิส คือแรงดันของน้ำจากสารละลายภายนอก แพร่เข้าสู่ภายในเซลล์