ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของเซลล์
การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ แบบไม่ใช้พลังงาน
การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ แบบไม่ใช้พลังงาน
กิจกรรมศึกษา การรักษาดุลยภาพของเซลล์พืช และผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง การรักษาดุลยภาพของเซลล์พืช
การแพร่แบบฟาซิลิเทต การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์