ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การรักษาดุลยภาพของเซลล์
การลำเลียงสาร โดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
การลำเลียงสาร โดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
การลำเลียงสารออกจากเซลล์ เรียกว่า เอกโซไซโทซิส
การลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ เรียกว่า เอนโดไซโทซิส
คำถามเกี่ยวกับ การลำเลียงสาร โดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์