ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การแบ่งเซลล์
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแบ่งเซลล์
สาระการเรียนรู้เรื่อง การแบ่งเซลล์
กิจกรรมศึกษา การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส ของปลายรากหอม (วิธีการทดลอง)
กิจกรรมศึกษา การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส ของปลายรากหอม (ผลการทดลอง)
การเปลี่ยนแปลงโครโมโซม ในนิวเคลียสระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์ในปลายรากหอม