ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
กิจกรรมศึกษา การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสในพืช (วิธีการทดลอง, ปฏิบัติการทดลอง)
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส จะลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง