ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การแบ่งเซลล์
เปรียบเทียบการแบ่งเซลล์ร่างกาย และการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ-แม่ (sperm-ovum)
เปรียบเทียบการแบ่งเซลล์ร่างกาย และการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ-แม่ (sperm-ovum)
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในอวัยวะสืบพันธุ์ เซลล์สืบพันธุ์จะมีโครโมโซมนิวเคลียสเพียงครึ่งเดียว
เซลล์สืบพันธุ์ที่มีโครโมโซมในนิวเคลียสเพียงครึ่งเดียว