ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต การแบ่งเซลล์
ขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
ขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
การแบ่งไซโทพลาซึม
การเกิดนิวเคลียสใหม่เป็น 4 นิวเคลียส
คำถามท้ายบทเรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (ข้อ 1 - 11)