ชีววิทยา ว40241
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบของร่างกาย
สาระการเรียนรู้เรื่อง เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบของร่างกาย
สาระการเรียนรู้เรื่อง เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบของร่างกาย
เนื้อเยื่อในสัตว์ 4 ชนิด ได้แก่ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท
เนื้อเยื่อในพืช 3 ระบบ ได้แก่ ระบบเนื้อเยื่อห่อหุ้มภายนอก ระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียง ระบบเนื้อเยื่อพื้น
ระบบต่างๆ ที่สำคัญของร่างกาย ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ