ชีววิทยา ว40241
ระบบย่อยอาหาร และการสลายสารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงาน การย่อยอาหารของจุลินทรีย์
การนำอาหารเข้าสู่เซลล์ของ อะมีบา และพารามีเซียม
การนำอาหารเข้าสู่เซลล์ของ อะมีบา และพารามีเซียม
ความหมายของการย่อยอาหาร
การย่อยอาหารของ สัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหาร