ชีววิทยา ว40241
ระบบย่อยอาหาร และการสลายสารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงาน การย่อยอาหารของสัตว์
การย่อยอาหารของสัตว์กินพืช - วัว ควาย
การย่อยอาหารของสัตว์กินพืช - วัว ควาย
การเคลื่อนอาหารผ่านทางเดิน ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
กระเพาะอาหารของวัว