ชีววิทยา ว40241
ระบบย่อยอาหาร และการสลายสารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงาน การย่อยอาหารของคน
การดูดซึมอาหารในลำไส้ใหญ่
การดูดซึมอาหารในลำไส้ใหญ่
หน้าที่ของลำไส้ใหญ่
โรคบางชนิดของระบบย่อยอาหาร ได้แก่ ท้องร่วง ท้องร่วงเรื้อรัง กระเพาะอาหารอักเสบ
คำถามท้ายบท การย่อยอาหารของอะมีบา พารามีเซียม และคน