ชีววิทยา ว40241
ระบบย่อยอาหาร และการสลายสารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงาน การสลายสารอาหารระดับเซลล์
การสลายสารอาหารระดับเซลล์
การสลายสารอาหารระดับเซลล์
กิจกรรมการทดลอง เรื่องการเผาน้ำตาล
วิธีการแก้ปัญหาของเซลล์ เพื่อการนำพลังงานไปใช้ในเซลล์
โครงสร้างของสารประกอบ ATP