ชีววิทยา ว40241
ระบบย่อยอาหาร และการสลายสารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงาน การสลายสารอาหารระดับเซลล์
การสลายโมเลกุลของสารอาหาร แบบไม่ใช้ออกซิเจน
การสลายโมเลกุลของสารอาหาร แบบไม่ใช้ออกซิเจน
กิจกรรมที่ 5.5 การหมักของยีสต์
ผลการทดลองเรื่อง การหมักของยีสต์