ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหายใจของสัตว์และมนุษย์
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการดำรงชีวิต
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการดำรงชีวิต
การแลกเปลี่ยนแก๊ส ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสัตว์หลายเซลล์
โครงสร้างร่างกายที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊ส เช่น แมลง สัตว์น้ำ นก