ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหายใจของสัตว์และมนุษย์
โครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิต เช่น พารามีเซียม ฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา นก
โครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิต เช่น พารามีเซียม ฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง ปลา นก
ปอดเป็นโครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่บนแก๊ส ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม / กิจกรรม 6.1 โครงสร้างภายนอกของปอดหมู