ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหายใจของสัตว์และมนุษย์
โครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สของคน : ส่วนประกอบของหลอดลม
โครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สของคน : ส่วนประกอบของหลอดลม
ทางเดินลมหายใจเข้าสู่ปอด : จากรูจมูก ผ่านโพรงจมูก หลอดลม แขนงหลอดลม ถุงลม
เปรียบเทียบการทำงานของฝากล่องเสียง ขณะสูบลมหายใจเข้า และขณะกลืนอาหาร