ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหายใจของสัตว์และมนุษย์
การดูแลรักษาปอดให้แข็งแรง โรคเกี่ยวกับปอด อาการและข้อปฏิบัติของผู้ป่วยโรคปอด
การดูแลรักษาปอดให้แข็งแรง โรคเกี่ยวกับปอด อาการและข้อปฏิบัติของผู้ป่วยโรคปอด
ทางเดินลมหายใจเข้าสู่ปอด : สายเสียง หลอดลมฝอย ถุงลม
การรักษาความชื้นของปอด / ปอดป้องกันการแฟบจากแรงกด / การแลกเปลี่ยนแก๊สที่ถุงลม