ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหายใจของสัตว์และมนุษย์
การเคลื่อนที่ของอากาศเข้าสู่ปอด
การเคลื่อนที่ของอากาศเข้าสู่ปอด
กิจกรรม 6.2 การจำลองการทำงานของกล้ามเนื้อกะบังลม (วิธีการทดลอง, ผลการทดลอง)
การทำงานของกล้ามเนื้อยึดติดซี่โครง และกล้ามเนื้อกะบังลม ขณะหายใจเข้า-ออก