ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหายใจของสัตว์และมนุษย์
กิจกรรม 6.3 ปริมาตรอากาศในลมหายใจออก (ผลการทดลอง)
กิจกรรม 6.3 ปริมาตรอากาศในลมหายใจออก (ผลการทดลอง)
การศึกษาปริมาตรของอากาศในปอดของคน ด้วยเครื่องสไปโรมิเตอร์
การหายใจออก จะยังคงมีอากาศตกค้างในปอด