ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหายใจของสัตว์และมนุษย์ (ต่อ)
การแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณปอด และบริเวณเนื้อเยื่อ
การแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณปอด และบริเวณเนื้อเยื่อ
การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ของเซลล์เนื้อเยื่อ
ร่างกายมีกลไกควบคุมการหายใจ 2 ส่วนคือ ควบคุมแบบอัตโนมัติ ควบคุมภายใต้อำนาจจิตใจ