ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหายใจของสัตว์และมนุษย์ (ต่อ)
การศึกษาอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิต เช่น หมึกยักษ์ หมึก ปลาไหล กบ นก หนู คน
การศึกษาอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิต เช่น หมึกยักษ์ หมึก ปลาไหล กบ นก หนู คน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิต / การขับถ่ายของเสีย ที่เกิดจากเมแทบอลิซึม
แบบทดสอบเรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกาย (10 ข้อ)
เฉลยแบบทดสอบเรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกาย (10 ข้อ)