ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหายใจของสัตว์และมนุษย์ (ต่อ)
ทบทวนเรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณปอดและบริเวณเนื้อเยื่อ กลไกควบคุมการหายใจ
ทบทวนเรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณปอดและบริเวณเนื้อเยื่อ กลไกควบคุมการหายใจ
โรคของระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดบวม
แบบทดสอบเรื่อง ทางเดินหายใจ และการแลกเปลี่ยนแก๊ส (10 ข้อ)
เฉลยแบบทดสอบเรื่อง ทางเดินหายใจ และการแลกเปลี่ยนแก๊ส (10 ข้อ)