ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหายใจของสัตว์และมนุษย์ (ต่อ)
กลไกการควบคุมการหายใจ แบบอัตโนมัติ
กลไกการควบคุมการหายใจ แบบอัตโนมัติ
กลไกการควบคุมการหายใจ ภายใต้อำนาจจิตใจ / อัตราการหายใจของผู้ใหญ่และทารก
แบบทดสอบเรื่อง อัตราการหายใจ และการแลกเปลี่ยนแก๊ส ของสิ่งมีชีวิต (10 ข้อ)
เฉลยแบบทดสอบเรื่อง อัตราการหายใจ และการแลกเปลี่ยนแก๊ส ของสิ่งมีชีวิต (10 ข้อ)