ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบขับถ่ายและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
การขับถ่ายของสัตว์ ได้แก่ ฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง
การขับถ่ายของสัตว์ ได้แก่ ฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน แมลง
สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง จะมีไตขับถ่ายของเสีย และรักษาสมดุลของน้ำ และแร่ธาตุ