ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหมุนเวียนเลือดในสัตว์และสัตว์เซลล์เดียว
การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
การลำเลียงสารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
ระบบหมุนเวียนของเลือด แบบวงจรปิด แบบวงจรเปิด
การหมุนเวียนเลือด แบบวงจรปิด และแบบวงจรเปิด ต่างกันอย่างไร