ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหมุนเวียนเลือดในสัตว์และสัตว์เซลล์เดียว
กิจกรรม 6.7 หัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วิธีการทดลอง)
กิจกรรม 6.7 หัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (วิธีการทดลอง)
กิจกรรม 6.7 หัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ทำการทดลอง, สรุปผลการทดลอง)
หลอดเลือดผิวรอบนอกของหัวใจ / ลิ้นกั้นระหว่างห้องหัวใจ