ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์
หลอดเลือดลำเลียงเลือดไปทั่วร่างกาย
หลอดเลือดลำเลียงเลือดไปทั่วร่างกาย
หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ
ความเสียหายของ หลอดเลือดแดง-หลอดเลือดดำ