ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์
เส้นทางการลำเลียงเลือดในร่างกาย การทำงานของหลอดเลือด
เส้นทางการลำเลียงเลือดในร่างกาย การทำงานของหลอดเลือด
การไหลเวียนของ เลือดในหลอดเลือด
ลักษณะการไหลของเลือด