ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบหมุนเวียนเลือดในมนุษย์
เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต พลาสมา
เซลล์เม็ดเลือดขาว เพลตเลต พลาสมา
หน้าที่สำคัญของเลือด / กิจกรรม 6.11 ความสัมพันธ์ของหมู่เลือดระบบ ABO
หลักง่ายๆ ในการถ่ายเลือด / กิจกรรม 6.12 การกระจายของหมู่เลือดระบบ ABO