ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย กลไกลการสร้างภูมิคุ้มกันและโรคเอดส์
ร่างกายมีภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อโรคคือ เม็ดเลือดขาว แอนติบอดี
ร่างกายมีภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อโรคคือ เม็ดเลือดขาว แอนติบอดี
กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ประเภทของภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ภูมิคุ้มกันก่อเอง ภูมิคุ้มกันรับมา