ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย กลไกลการสร้างภูมิคุ้มกันและโรคเอดส์
เชื้อไวรัส HIV ทำลายเซลล์ที ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่วยโรคเอดส์ ลดลง
เชื้อไวรัส HIV ทำลายเซลล์ที ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่วยโรคเอดส์ ลดลง
ที่มาของโรคเอดส์ การแพร่กระจายของเชื้อเอดส์เข้าสู่ร่างกาย
อาการผู้ป่วยโรคเอดส์
สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย การป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอดส์