ชีววิทยา ว40241
การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ระบบขับถ่ายของมนุษย์
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสีย ได้แก่ ไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ผิวหนัง
อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายของเสีย ได้แก่ ไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ผิวหนัง
กิจกรรม 6.4 โครงสร้างของไต
โครงสร้างของไต