ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองเรื่องทะเลบ้า, กลอนดอกสร้อยและกลอนแปด อ่านทำนองเสนาะ จับใจความสำคัญจากเรื่อง และเขียนสรุปความ
สาระสำคัญ/ที่มาของเรื่อง ทะเลบ้า
สาระสำคัญ/ที่มาของเรื่อง ทะเลบ้า
ลักษณะคำประพันธ์/วัตถุประสงค์ในการแต่ง
เนื้อเรื่องย่อ/คุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน
คำศัพท์ที่ควรทราบ