ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองเรื่องทะเลบ้า, กลอนดอกสร้อยและกลอนแปด การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนแปด
คุณค่าของคำประพันธ์ต่อผุ้อ่าน
คุณค่าของคำประพันธ์ต่อผุ้อ่าน
คุณค่าของคำประพันธ์ต่อผุ้แต่ง
คำศัพท์ที่ใช้ในการแต่งคำประพันธ์ 1
คำศัพท์ที่ใช้ในการแต่งคำประพันธ์ 2