ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองเรื่องทะเลบ้า, กลอนดอกสร้อยและกลอนแปด การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนแปด
อธิบายเรื่องการแต่งคำประพันธ์
อธิบายเรื่องการแต่งคำประพันธ์
อธิบายและยกตัวอย่างคำชนิดต่างๆ
คำที่ใช้ขึ้นต้นและลงท้ายวรรคและศิลปะในการแต่งคำประพันธ์