ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองเรื่องทะเลบ้า, กลอนดอกสร้อยและกลอนแปด การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนแปด
กิจกรรมฝึกการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดและเฉลย
กิจกรรมฝึกการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดและเฉลย
แบบฝึกหัดข้อ 2-3 และเฉลย
แบบฝึกหัดข้อ 4-6 และเฉลย