ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองเรื่องทะเลบ้า, กลอนดอกสร้อยและกลอนแปด กิจกรรมทบทวนบทเรียน
แบบฝึกหัดข้อ 1 - 5 และคำอธิบาย
แบบฝึกหัดข้อ 1 - 5 และคำอธิบาย
แบบฝึกหัดข้อ 6 - 13 และคำอธิบาย
แบบฝึกหัดข้อ 14 – 20 และคำอธิบาย