ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองเรื่องทะเลบ้า, กลอนดอกสร้อยและกลอนแปด กิจกรรมทบทวนบทเรียน
แบบฝึกหัดข้อ 1-11 และเฉลย
แบบฝึกหัดข้อ 1-11 และเฉลย
แบบฝึกหัดข้อ 12-23 และเฉลย
แบบฝึกหัดข้อ 24-27/ฝึกแต่งคำประพันธ์และเฉลย