ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองเรื่องทะเลบ้า, กลอนดอกสร้อยและกลอนแปด ศึกษาบทนำเรื่อง กวีนิพนธ์ เรื่องทะเลบ้า
สาระการเรียนรู้เรื่อง ทะเลบ้า
สาระการเรียนรู้เรื่อง ทะเลบ้า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บทร้อยกรอง ทะเลบ้า
การแบ่งวรรคตอนและการอ่านบทร้อยกรอง ทะเลบ้า