ภาษาไทย ท32101
บทร้อยกรองเรื่องทะเลบ้า, กลอนดอกสร้อยและกลอนแปด ข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่อง
แบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ทะเลบ้า 1
แบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ทะเลบ้า 1
แบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ทะเลบ้า 2
แบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง ทะเลบ้า 3