คณิตศาสตร์ ค41101
เซต เซตและการเขียนเซต
ทบทวน การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก
ทบทวน การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก
เอกภพสัมพัทธ์
การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข
ตัวอย่าง การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข