คณิตศาสตร์ ค41101
เซต เซตจำกัดและเซตอนันต์
ทบทวนการเขียนเซต
ทบทวนการเขียนเซต
ทบทวนเอกภพสัมพัทธ์
นิยามเซตจำกัดและเซตอนันต์พร้อมตัวอย่าง
แบบทดสอบ เซตจำกัดและเซตอนันต์